Bestuur:

Assistentiehond Gelderland heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. 

Onze rechtsvorm is; stichting

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. en doen dit dus geheel belangen vrij


Het doel van de stichting:

Het ondersteunen van mensen die door een (ernstig) trauma Post traumatische Stress Stoornis hebben opgelopen, Of mensen die door hun autisme tegen barricades oplopen in hun dagelijkse bezigheden. Wij ondersteunen hen bij het opleiden van assistentiehonden en hun eigenaars.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Wij zijn deze stichting gestart maar Waarom?

Als ervaringsdeskundigen weten wij hoe het is om te leven met PTSS. Hierdoor weten wij hoe belangrijk het is om hulp te krijgen en wij willen ons hiervoor volledig inzetten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- de eigen jonge hond met een maximale leeftijd van twee (2) jaar en de eigenaar samen begeleiding en een opleiding op maat aan te bieden tot

een gecertificeerde PTSS-assistentiehond/hulphond;

- samen met een instructeur de eigenaar de hond trainen, waardoor de eigenaar het leerproces van begin tot eind doormaakt.

-trainen op maat, ieder persoon is immers anders en PTSS uit zich vaak op verschillende manieren

-genoeg donaties te verwerven waardoor wij gratis of tegen een nog lager tarief honden kunnen trainen en aanbieden

Onze missie

Het ondersteunen van mensen die door omstandigheden een trauma hebben opgelopen en hierdoor PTSS hebben gekregen. Voor deze mensen is het normale leven soms bijna ondragelijk geworden.  Ook begeleiden wij mensen die  een autisme stoornis hebben en hierdoor vervreemd raken in het dagelijkse leven. Assistentiehond Gelderland begeleid hun bij het opleiden van hun honden en hun eigenaars.

Onze visie:

Een eigen (jonge hond, max 2 jaar) en dan een Buddyteam kunnen vormen? De hond ‘in opleiding’ woont al bij de eigenaar en samen krijgen ze de begeleiding en een opleiding op maat speciaal naar hun wensen. Dit van een professionele instructeur om de hond op te leiden tot assistentie/hulphond.

Samen met een instructeur traint de eigenaar zelf de hond, waardoor het leerproces van begin tot eind doormaakt wordt.  Daarmee is de eigenaar volledig betrokken bij welke vaardigheden de hond moet aanleren.

Onze ambitie;

Door samen met de eigenaren een opleidingstraject aan te gaan zal er een super hecht team ontstaan. Wij gaan uit van de kracht wat een persoon kan en niet wat de persoon niet (meer) kan.  


Financiële verantwoording:

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, dus het bestuur is verplicht om een jaarbegroting op te stellen. (vanaf boekjaar 2022)
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Wijze van werving van gelden:

Stichting Assistentiehond-Gelderland ontvangt haar inkomsten door

 1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
 3. subsidies;
 4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
 5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
 6. alle andere baten.

Algemene gegevens Assistentiehond Gelderland

Naam : Assistentiehond-Gelderland

Organisatietype : Stichting

Opgericht : 14-07-2021

KvK nummer : 83404074

RSIN : 862860982

Bankrek: NL37ABNA0104972130

Telefoonnummer : 06-38962817

 

Beleidsplan 2021 25
PDF – 171,6 KB 104 downloads

Algemene voorwaarden Assistentiehond Gelderland

Algemene Voorwaarden December 2021
PDF – 165,0 KB 94 downloads

Privacy statement AVG:

AVG Informatie Privacy Statement
PDF – 137,8 KB 56 downloads